Rosina au Bolshoi

12 November 2020
Bolshoi Moscow (RU)
Premiere Barbiere (Rosina)
Rosina au Bolshoi
Share: